Ostatnia aktualizacja strony: 10.12.2019, 09:21

Specjalista ds. kadr i płac

Specjalista ds. kadr i płac

symbol komórki: DBA

adres: 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10, III piętro, pok. 304

telefon: 76 756 46 12

email: pawelek@zdm.legnica.eu

kompetencje

- sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i  naborem (ogłoszenie, lista kandydatów, protokół  na stanowiska pracy w ZDM,  sporządzanie umów o pracę i, świadectwa pracy, ewidencja urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zasiłków opiekuńczych i dokumentacji, prowadzenie rejestru zatrudnionych i zwolnionych pracowników);

- obsługa portalu BiP w zakresie naborów i zatrudnienia (zamieszczanie informacji o aktualnych naborach i rozstrzygnięciach);

- prowadzenie dokumentacji związanej z odbywanymi w jednostce stażami/pracami interwencyjnymi (umowy, ewidencja czasu pracy, sprawozdania);

- przygotowanie dokumentacji  z odbycia lub zwolnienia pracownika ze służby przygotowawczej (pytania, egzamin, protokół, zaświadczenie, ślubowanie);

- prowadzenie teczek akt osobowych pracowników;

- ustalenie uprawnień pracowników do urlopu wypoczynkowego, sporządzanie rocznych planów urlopów pracowników i dokumentacji;

- obsługa PUE ZUS (prowadzenie rejestru absencji chorobowej i dokumentacji);

- przygotowanie dokumentacji przeprowadzenia okresowej oceny pracowników;

- sporządzanie zaświadczeń na wniosek pracowników (np. o zatrudnieniu, o zarobkach);

- sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego w zakresie spraw personalnych;

- organizacja oraz nadzór badania lekarskie pracowników (skierowania na badania lekarskie, prowadzenie ewidencji badań lekarskich);

- naliczanie wynagrodzeń (sporządzanie list płac, deklaracji składek ZUS i ich  korekt, RP-7 innych dokumentów dla pracowników i emerytów, sporządzanie wybranych deklaracji PIT);

- sporządzanie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT – 4R wraz z wysyłką elektroniczną;

- prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (opracowanie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków z ZFŚS, protokołów z posiedzenia komisji ZFŚS, organizacja i przygotowanie paczek świątecznych, kuponów podarunkowych oraz socjalnej pomocy materialnej);

- prace związane ze sprawami administracyjnymi jednostki (prowadzenie rejestru aktów normatywnych i zarządzeń dyrektora ZDM, rejestru poleceń wykonawczych dyrektora ZDM, sporządzanie projektu aktów normatywnych wynikających z zakresu obowiązków, rejestru zarządzeń, wniosków i zaleceń Prezydenta Miasta Legnicy, dokumentacji dotyczącej organizacji własnej jednostki (statut ZDM, NIP, Regon, upoważnienia),sporządzanie wzorów upoważnień i pełnomocnictw dyrektora oraz jego zastępców);

- prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli kompleksowych i problemowych  (protokoły i odpowiedzi odpowiedzialnych za zadanie pracowników);

- prowadzenie spraw związanych z p. poż.

Metadane

Data publikacji : 15.02.2011
Data modyfikacji : 23.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Miejskich
Osoba udostępniająca informację:
Pawelek
Osoba modyfikująca informację:
Natalia Młynarczyk
©-2019 Zarząd Dróg Miejskich. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL